e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

苛求 hà cầu
♦Đòi hỏi nghiêm khắc, yêu cầu gay gắt. ◇Trình Đại Xương : Đãn đương cầu hiền nạp gián, tu chánh sự, tắc đại hữu vi chi nghiệp tại kì trung, bất tất hà cầu kì sách, dĩ hạnh tốc thành , , , , (Diễn phồn lộ , Bổn truyện ).