e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

畫虎類犬 họa hổ loại khuyển
♦Vẽ hổ ra chó. § Tỉ dụ mong muốn làm cho hay nhưng không làm nổi. ◇Kì lộ đăng : Đoan phúc bất thậm thông minh, khủng họa hổ loại khuyển , (Đệ nhất nhất hồi).