e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

體恤 thể tuất
♦Thể lượng, thương xót và chăm lo. § Cũng viết là thể tuất . ◇Băng Tâm : Giá nhất tằng thị yêu thỉnh nhĩ môn thể tuất liên mẫn đích (Kí tiểu độc giả , Nhất).
♦☆Tương tự: liên tích .