e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

沉鬱 trầm uất
♦Chất chứa sâu kín bên trong.
♦Buồn rầu, uất muộn. ◇Lí Ích : Sảng hoài phi ngoại chí, Trầm uất tự trung tràng , (Thành tây trúc viên tống Bùi Cát Vương Đạt 西).