e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

報謝 báo tạ
♦Đền đáp để tỏ lòng biết ơn, đáp tạ. ◇Sử Kí : Sở dĩ bất báo tạ giả, dĩ vi tiểu lễ vô sở dụng , (Ngụy Công Tử liệt truyện ) Sở dĩ tôi không đáp tạ là vì cho đó là lễ nghi nhỏ nhặt không cần thiết.