e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

狼抗 lang kháng
♦Ngang ngược, quai lệ. ◇Lưu Nghĩa Khánh : Tung tính lang kháng, diệc bất dong ư thế , (Thế thuyết tân ngữ , Thức giám ).
♦Hình dung to bự, nặng nề.
♦Hình dung ăn nuốt cái gì nhanh chóng vội vàng.