e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

報復 báo phục
♦Đền đáp, báo đáp. ◇Hán Thư : Tất triệu kiến cố nhân dữ ẩm thực chư thường hữu ân giả, giai báo phục yên , (Chu Mãi Thần truyện ).
♦Chỉ báo oán, trả thù. ◇Ba Kim : Ngã cánh bất nguyện ý bả tiểu thuyết tác vi báo phục đích vũ khí lai công kích tư nhân (Gia , Thập bản đại tự ).
♦Ứng đối, đối đáp. ◇Bắc sử : Môn đình tân khách nhược thị, nhi thư kí tương tầm, Bảo Di tiếp đối báo phục, bất thất kì lí , , , (Tiêu Bảo Di truyện ).
♦Báo ứng. ◇Nhi nữ anh hùng truyện : Giá chánh thị thượng thiên báo phục hiếu nữ đích nhất phiên nhân quả (Đệ nhị tứ hồi).
♦Bẩm báo. ◇Quan Hán Khanh : Lệnh nhân báo phục khứ, đạo hữu Trần Bà Bà đồng tứ cá trạng nguyên lai liễu dã , (Trần mẫu giáo tử ).
♦Đi rồi trở lại, vãng phục. ◇Từ Lăng : Nhược nhật nguyệt chi hồi hoàn, do âm dương chi báo phục , (Vũ hoàng đế tác tướng thì dữ Lĩnh Nam tù hào thư ).