e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

菩提薩埵 bồ đề tát đóa
Bồ-đề-tát-đóa (Pāli: बोधिसत्त bodhisatta, Phạm: बोधिसत्त्व bodhisattva), gọi tắt là Bồ tát .