e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

攀緣 phàn duyên
♦Leo, trèo lên. ◇Đinh Linh : Cữu mẫu gia hòa Trần gia đích hậu viện, chỉ cách nhất cá trúc li, bổn lai li ba thượng diện phàn duyên trước hứa đa biển đậu diệp tử, hiện tại đô khô lạc hạ lai , , , ().
♦Nương tựa, nhờ cậy. ◇Quách Mạt Nhược : Tha hồi đáo Thượng Hải ngũ cá nguyệt, trảo sự trảo bất đáo thủ, dã một hữu nhân khả dĩ phàn duyên , , (Dương xuân biệt ).
♦Kéo, lôi. ◇Thẩm Tòng Văn : Thuyền thượng nhân tựu dẫn thủ phàn duyên na điều lãm tác, mạn mạn địa khiên thuyền quá đối ngạn khứ , (Biên thành , Nhất ).
♦(Thuật ngữ Phật giáo) Tâm tùy theo ngoại cảnh mà chạy nhảy biến hóa không yên. ◇Thủ Lăng Nghiêm kinh : Vô thủy sanh tử căn bổn, tắc nhữ kim giả dữ chúng sanh dụng phàn duyên tâm vi tự tính giả , (Quyển nhất).