e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 170 阜 phụ [4, 7] U+962E
Show stroke order nguyễn
 ruǎn,  juàn,  yuán
♦(Danh) Nước Nguyễn , tên một nước ngày xưa, nay thuộc tỉnh Cam Túc .
♦(Danh) Tục gọi cháu là nguyễn. § Nguyễn Tịch , Nguyễn Hàm hai chú cháu đều có tiếng ở đời Tấn (cùng có tên trong nhóm Trúc lâm thất hiền ), cho nên mượn dùng như chữ điệt .
♦(Danh) Đàn Nguyễn. § Nguyễn Hàm giỏi gảy đàn này, nên gọi tên như thế.
♦(Danh) Họ Nguyễn.