e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 167 金 kim [19, 27] U+947E
Show stroke order loan
 luán
♦(Danh) Lục lạc, chuông nhỏ. § Ngày xưa, trước xe vua đi có trổ một con chim loan ngậm cái chuông, gọi là loan linh .
♦(Danh) Xa giá của vua hoặc cung vua. Cũng mượn chỉ nhà vua. ◎Như: tùy loan theo xe vua, nghênh loan đón vua. ◇Hồng Lâu Mộng : Chấp sự thái giám khải đạo: Thì dĩ sửu chánh tam khắc, thỉnh giá hồi loan : , (Đệ thập bát hồi) Viên thái giám chấp sự tâu: Đã đến giờ sửu ba khắc, mời loan giá về cung.


1. [回鑾] hồi loan