e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 163 邑 ấp [11, 14] U+9118
Show stroke order dong
 yōng,  yóng
♦(Danh) Tên một nước, chư hầu nhà Chu ngày xưa, nay ở tỉnh Hà Nam .
♦(Danh) Tên thành phố. § Thông dong .
♦(Danh) Họ Dong .