e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 162 辵 sước [3, 7] U+8FC5
36805.gif
Show stroke order tấn
 xùn
♦(Hình) Nhanh, chóng. ◎Như: tấn lôi bất cập yểm nhĩ sét nhanh không kịp bưng tai. ◇Thủy hử truyện : Quang âm tấn tốc khước tảo đông lai (Đệ thập hồi) Tháng ngày vùn vụt, mùa đông đã tới.


1. [迅速] tấn tốc