e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 158 身 thân [8, 15] U+8EBA
36538.gif
Show stroke order thảng
 tǎng
♦(Động) Nằm thẳng cẳng, nằm dài, nằm dang tay chân. ◇Lỗ Tấn : Tâm mãn ý túc đích đắc thắng đích thảng hạ liễu 滿 (A Q chánh truyện Q) Hả lòng hả dạ đắc thắng nằm thẳng cẳng xuống giường.