e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 149 言 ngôn [8, 15] U+8ABC
35516.gif
Show stroke order nghị
 yì,  yí
♦(Danh) Tình bè bạn giao hảo. ◎Như: thế nghị tình nghĩa đời đời chơi với nhau.
♦(Danh) § Thông nghĩa . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Đặc dĩ khí nghị tương đầu, hữu phân ưu cộng hoạn chi ý , (Đệ thập nhất hồi) Chỉ lấy nghĩa khí đối với nhau, có ý chia sẻ ưu hoạn với nhau.
♦(Động) Bình luận, suy xét phải trái, đúng sai. § Thông nghị .


1. [舊誼] cựu nghị 2. [友誼] hữu nghị 3. [睦誼] mục nghị 4. [世誼] thế nghị