e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 140 艸 thảo [9, 13] U+842C
33836.gif
Show stroke order vạn
 wàn
♦(Danh) Số mục: muôn, mười nghìn là một vạn .
♦(Danh) Tên điệu múa.
♦(Danh) Họ Vạn.
♦(Hình) Nhiều lắm. ◎Như: vạn nan khó quá lắm, vạn năng nhiều tài lắm.
♦(Phó) Vô cùng, tuyệt đối, hết sức, nhất định. ◎Như: vạn vạn bất khả không nên lắm lắm, thật là không thể. ◇Hàn Dũ : Vô từ dĩ bạch kì đại nhân, thả vạn vô mẫu tử câu vãng lí , (Liễu Tử Hậu mộ chí minh ) Không biết thưa với mẹ ra sao, mà mẹ con cùng đi thì tuyệt nhiên không được.


1. [包羅萬象] bao la vạn tượng 2. [千山萬水] thiên sơn vạn thủy 3. [萬全] vạn toàn 4. [萬丈高樓平地起] vạn trượng cao lâu bình địa khởi 5. [萬象] vạn tượng 6. [萬無一失] vạn vô nhất thất