e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 122 网 võng [3, 8] U+7F55
32597.gif
Show stroke order hãn
 hǎn,  hàn
♦(Danh) Lưới bắt chim.
♦(Danh) Tên một loại cờ xí thời xưa. ◇Sử Kí : Hà hãn kì dĩ tiên khu (Chu bổn kỉ) Vác cờ hãn mà đi đầu.
♦(Danh) Họ Hãn.
♦(Phó) Ít có, hiếm. ◎Như: hãn hữu ít có, hãn dị hiếm lạ. ◇Hồng Lâu Mộng : Thích văn tiên sư sở đàm nhân quả, thật nhân thế hãn văn giả , (Đệ nhất hồi) Vừa nghe (hai vị) tiên sư nói chuyện nhân quả, thật người đời ít được nghe.


1. [納罕] nạp hãn