e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 120 糸 mịch [9, 15] U+7DDA
32218.gif
Show stroke order tuyến
线  xiàn
♦(Danh) Sợi, dây. ◎Như: mao tuyến sợi len, điện tuyến dây điện.
♦(Danh) Vật có hình tượng dài và nhỏ như một đường dây. ◎Như: quang tuyến tia sáng.
♦(Danh) Trong môn hình học, đường do một điểm di động vạch ra. ◎Như: trực tuyến đường thẳng, khúc tuyến đường cong, chiết tuyến đường gãy.
♦(Danh) Đường giao thông. ◎Như: lộ tuyến đường bộ, hàng tuyến đường bể, đường hàng không.
♦(Danh) Biên giới. ◎Như: tiền tuyến , phòng tuyến .
♦(Danh) Ranh giới. ◎Như: tử vong tuyến ranh giới sống chết, sanh mệnh tuyến ranh giới sống còn.
♦(Danh) Đầu mối, đầu đuôi. ◎Như: tuyến sách đầu mối, đầu đuôi, nội tuyến người (làm đường dây) ngầm bên trong.
♦(Danh) Lượng từ: đơn vị chỉ sợi, dây, đường. ◎Như: ngũ tuyến điện thoại năm đường dây diện thoại.


1. [針線] châm tuyến 2. [戰線] chiến tuyến 3. [折線] chiết tuyến 4. [起跑線] khởi bào tuyến 5. [眼線] nhãn tuyến 6. [光線] quang tuyến 7. [紫外線] tử ngoại tuyến 8. [出線] xuất tuyến