e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 118 竹 trúc [8, 14] U+7BA1
31649.gif
Show stroke order quản
 guǎn
♦(Danh) Ống sáo, làm bằng tre, có sáu lỗ.
♦(Danh) Chỉ chung các nhạc khí thổi được, như ống sáo, ống tiêu, kèn. ◇Nguyễn Du : Quản huyền nhất biến tạp tân thanh (Thăng Long ) Đàn sáo một loạt thay đổi, chen vào những thanh điệu mới.
♦(Danh) Ống. § Phàm vật gì tròn rỗng giữa đều gọi là quản. ◎Như: huyết quản mạch máu, dĩ quản khuy thiên lấy ống nhòm trời, ý nói chê kẻ kiến thức hẹp hòi. § Ghi chú: Bây giờ ai tự bày ý kiến mình cũng tự nói nhún là quản kiến kiến thức hẹp hòi.
♦(Danh) Mượn chỉ cái bút. ◎Như: ác quản cầm bút, đồng quản quản bút đỏ. § Ghi chú: Quản bút dùng chép sử các đàn bà giỏi, dùng quản đỏ để tỏ cái tấm lòng son, vì thế đồng quản dùng làm lời khen đàn bà giỏi. ◇Thi Kinh : Di ngã đồng quản (Bội phong , Tĩnh nữ ) Tặng cho ta cán bút đỏ.
♦(Danh) Cái khóa, cái then khóa. ◇Tả truyện : Trịnh nhân sử ngã chưởng kì bắc môn chi quản 使 (Hi công tam thập nhị niên ).
♦(Danh) Phép tắc. ◇Tuân Tử : Thánh nhân dã giả, đạo chi quản dã , (Nho hiệu ).
♦(Danh) Họ Quản.
♦(Hình) Hẹp, ít, nhỏ. ◎Như: quản kiến kiến thức hẹp hòi (khiêm từ).
♦(Động) Bao dong, bao quát. ◇Lễ Kí : Nhạc thống hòa, lễ biện dị, lễ nhạc chi thuyết, quản hồ nhân tình hĩ , , , (Nhạc kí ).
♦(Động) Trông coi, đứng đầu. ◎Như: chưởng quản cai quản, quản hạt đứng đầu trông coi.
♦(Động) Câu thúc, gò bó, dạy bảo. ◎Như: quản thúc bắt giữ, ràng buộc. ◇Hồng Lâu Mộng : Can đích ngã quản bất đắc, nhĩ thị ngã đỗ lí điệu xuất lai đích, nan đạo dã bất cảm quản nhĩ bất thành? , , (Đệ ngũ thập cửu hồi) Con nuôi tao không dạy được, chứ mày là con trong bụng đẻ ra, chẳng lẽ tao cũng không dám dạy hay sao?
♦(Động) Đảm nhiệm, phụ trách, trông nom. ◎Như: quản lưỡng cá hài tử trông nom hai đứa trẻ.
♦(Động) Can thiệp, quan hệ. ◇Hồng Lâu Mộng : Khứ bất khứ, quản ngã thập ma sự? , (Đệ nhị thập nhị hồi) Đi hay không đi, liên can gì đến tôi?
♦(Động) Quan tâm đến. ◎Như: biệt quản tha, ngã môn tiên tẩu , đừng bận tâm đến nó, chúng ta đi trước.
♦(Phó) Bảo đảm, chắc chắn. ◇Tây du kí 西: Bệ hạ khoan tâm, vi thần quản tống bệ hạ hoàn dương, trùng đăng Ngọc quan , , (Đệ thập nhất hồi) Bệ hạ yên tâm, hạ thần chắc chắn đưa bệ hạ về cõi trần, lại lên ngôi báu.
♦(Trợ) Dùng kèm theo chữ khiếu : kêu là. ◎Như: đại gia đô quản tha khiếu đại ca mọi người đều kêu anh ta là đại ca.


1. [包管] bao quản 2. [該管] cai quản 3. [拘管] câu quản 4. [主管] chủ quản 5. [職管] chức quản 6. [掌管] chưởng quản 7. [多管] đa quản 8. [兼管] kiêm quản 9. [管制] quản chế 10. [管家] quản gia 11. [管理] quản lí 12. [盡管] tẫn quản 13. [食管] thực quản 14. [吹管] xuy quản