e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 115 禾 hòa [13, 18] U+7A61
Show stroke order sắc
 sè
♦(Danh) Lúa, cốc đã chín, có thể gặt gái. ◇Tấn Thư : Hạn niên chi vọng phong sắc (Nguyễn Chủng truyện ) Năm nắng hạn mà mong ngóng lúa chín được mùa.
♦(Động) Gặt hái. ◇Thi Kinh : Bất giá bất sắc, Hồ thủ hòa tam bách triền hề? , (Ngụy phong , Phạt đàn ) Không cấy không gặt, Làm sao lấy được lúa của ba trăm nhà?
♦(Động) Canh chủng, trồng trọt.
♦(Động) Tiết kiệm, keo lận.