e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 115 禾 hòa [11, 16] U+7A4D
31309.gif
Show stroke order tích
 jī
♦(Động) Chứa, trữ, gom góp. ◎Như: tích trữ cất giữ, tích hóa trục lợi trữ hàng hóa để kiếm lời. ◇Liêu trai chí dị : Cư quan liêm, đắc bổng bất trị sanh sản, tích thư doanh ốc , , (Thư si ) Làm quan thanh liêm, có bổng lộc không vụ làm giàu, chỉ chứa sách đầy nhà.
♦(Động) Chồng chất, đọng. ◎Như: tích lũy chất chứa mỗi ngày một nhiều hơn, nhật tích nguyệt lũy ngày chồng tháng chất, kéo dài, ứ tích ứ đọng.
♦(Động) Nghẽn tắc, trở ngại không thông. ◇Trang Tử : Thiên đạo vận nhi vô sở tích, cố vạn vật thành , (Thiên đạo ) Đạo trời xoay chuyển mà không bế tắc, cho nên vạn vật sinh thành.
♦(Hình) Lâu ngày, lâu đời. ◎Như: tích niên đã lâu năm, tích oán oán hận lâu ngày, tích tập thói quen lâu ngày.
♦(Danh) Kết quả của phép tính nhân, số nhân được. ◎Như: tích số số nhân được (thí dụ: 5 x 3 = 15, tích số là 15).


1. [疳積] cam tích 2. [居積] cư tích 3. [面積] diện tích 4. [容積] dung tích 5. [蓄積] súc tích 6. [積極] tích cực