e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 115 禾 hòa [10, 15] U+7A3C
31292.gif
Show stroke order giá
 jià
♦(Động) Cấy, canh tác. ◇Thi Kinh : Bất giá bất sắc, Hồ thủ hòa tam bách triền hề? , (Ngụy phong , Phạt đàn ) Không cấy không gặt, Làm sao lấy được lúa của ba trăm nhà?
♦(Danh) Lúa má. Phiếm chỉ sản vật nhà nông. ◎Như: bách cốc miêu giá trăm giống lúa mộng mạ.