e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 104 疒 nạch [10, 15] U+7626
30246.gif
Show stroke order sấu
 shòu
♦(Hình) Gầy, còm. ◇Nguyễn Du : Chỉ hữu sấu tích vô sung phì (Phản chiêu hồn ) Chỉ có người gầy gò, không ai béo tốt.
♦(Hình) Nạc (thịt). ◎Như: sấu nhục thịt nạc.
♦(Hình) Xấu, cằn cỗi (đất). ◎Như: giá khối địa thái sấu liễu thửa ruộng này cằn cỗi quá.
♦(Hình) Nhỏ mà dắn dỏi, có sức (chữ viết).
♦(Động) Giảm sút. ◎Như: tiêu sấu sút kém.


1. [骨瘦如柴] cốt sấu như sài 2. [面黃肌瘦] diện hoàng cơ sấu