e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 104 疒 nạch [5, 10] U+75B4
Show stroke order a, kha
 kē,  ē,  qià
♦Giản thể của chữ .