e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 102 田 điền [6, 11] U+7567
Show stroke order lược
 luè
♦Cũng như chữ lược .