e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 75 木 mộc [13, 17] U+6A84
Show stroke order hịch
 xí
♦(Danh) Bài văn của vua quan dùng để kêu gọi, hiểu dụ tướng sĩ, nhân dân. ◎Như: vũ hịch hịch khẩn cấp (viết vào mảnh ván cắm lông gà). ◇Sử Kí : Kim đại vương cử nhi đông, Tam Tần khả truyền hịch nhi định dã , (Hoài Âm Hầu liệt truyện ) Nay đại vương cất quân sang Đông, có thể truyền hịch mà bình định được Tam Tần. ◇Nguyễn Du : Vũ hịch cấp phát như phi tinh (Trở binh hành ) Hịch lệnh cấp tốc như sao bay.
♦(Động) Dùng hịch để thông báo, ra lệnh. ◇Liêu trai chí dị : Ư thị cấp hịch thuộc quan, thiết pháp bổ giải cật , (Vương giả ) Sau đó vội vàng ra lệnh cho thuộc quan tìm cách bù vào tiền đã mất.


1. [捧檄] phủng hịch 2. [傳檄] truyền hịch