e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 75 木 mộc [5, 9] U+67E5
26597.gif
Show stroke order tra
 chá,  zhā
♦(Động) Xem xét. ◎Như: tường tra tra xét rõ ràng. ◇Lão Xá : Lai trừu tra; nhân khẩu bất phù, khả đắc thụ phạt ; , (Tứ thế đồng đường , Nhị bát ) Lại tra xét; (nếu) số người trong nhà không đúng sẽ bị phạt.
♦(Động) Tìm tòi. ◎Như: tra tự điển , tra địa đồ .
♦(Danh) Cái bè lớn. § Thông . ◇Vương Gia : Nghiêu đăng vị tam thập niên, hữu cự tra phù ư tây hải , 西 (Thập di kí , Đế Nghiêu ) Vua Nghiêu lên ngôi năm ba mươi, có bè lớn thả ở biển tây.
♦(Danh) Cây tra, quả dùng làm thuốc tiêu, gọi là sơn tra .


1. [盤查] bàn tra 2. [調查] điều tra 3. [核查] hạch tra 4. [檢查] kiểm tra 5. [審查] thẩm tra 6. [查問] tra vấn