e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 72 日 nhật [6, 10] U+6649
26185.gif
Show stroke order tấn
 jìn
♦(Động) Tiến, tiến lên. ◎Như: mạnh tấn cố tiến lên.
♦(Động) Thăng. ◎Như: tấn cấp thăng cấp bậc, tấn thăng thăng lên. ◇Thanh sử cảo 稿: Dĩ công tấn tri phủ (Quế Trung Hành truyện ) Nhờ có công được thăng làm tri phủ.
♦(Danh) Nhà Tấn . Tư Mã Viêm lấy nước của nhà Ngụy lên làm vua gọi là nhà Tấn (265-316).
♦(Danh) Nước Tấn, đời Ngũ đại Thạch Kinh Đường nối nhà Hậu Đường lên làm vua gọi là nước Tấn. Sử gọi là nhà Hậu Tấn (936-947). Đời vua Thành Vương nhà Chu phong em là Thúc Ngu ra làm vua đất Đường, sau dời ra đất Tấn cũng gọi là nước Tấn.
♦(Danh) Tên gọi tắt của tỉnh Sơn Tây 西.
♦(Danh) Họ Tấn.