e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 62 戈 qua [3, 7] U+6210
25104.gif
Show stroke order thành
 chéng
♦(Động) Xong. ◎Như: hoàn thành xong hết, công thành danh tựu công danh đều xong.
♦(Động) Biến ra, trở nên. ◎Như: tuyết hoa thành thủy tuyết tan thành nước.
♦(Động) Nên. ◎Như: thành toàn làm tròn, thành nhân chi mĩ lo trọn việc tốt cho người.
♦(Động) Có thể được, khả dĩ. ◎Như: na bất thành cái đó không được.
♦(Danh) Lượng từ: một phần mười. ◎Như: hữu bát thành hi vọng có tám phần hi vọng (tám phần trên mười phần).
♦(Danh) Thửa vuông mười dặm. ◇Tả truyện : Hữu điền nhất thành, hữu chúng nhất lữ , (Ai Công nguyên niên ) Có ruộng một thành, có dân một lữ.
♦(Danh) Cái sẵn có, hiện hữu. ◎Như: sáng nghiệp dong dị thủ thành nan lập nên sự nghiệp dễ, giữ cơ nghiệp đã có mới khó. ◇Ngô Căng : Đế vương chi nghiệp, thảo sáng dữ thủ thành thục nan? , (Luận quân đạo ) Sự nghiệp đế vương, sáng lập với bảo tồn, việc nào khó hơn?
♦(Danh) Họ Thành.
♦(Hình) Đã xong, trọn. ◎Như: thành phẩm món phẩm vật (sẵn để bán hoặc dùng ngay được), thành nhật cả ngày. ◇Lục Du : Bất dĩ tự hại kì thành cú (Hà quân mộ biểu ) Không lấy chữ làm hỏng trọn câu.
♦(Hình) Thuộc về một đoàn thể, cấu trúc. ◎Như: thành phần phần tử, thành viên người thuộc vào một tổ chức.


1. [白手成家] bạch thủ thành gia 2. [不成] bất thành 3. [不成文] bất thành văn 4. [不成文法] bất thành văn pháp 5. [告成] cáo thành 6. [求成] cầu thành 7. [構成] cấu thành 8. [質成] chất thành 9. [織成] chức thành 10. [眾心成城] chúng tâm thành thành 11. [大成] đại thành 12. [達成] đạt thành 13. [地平天成] địa bình thiên thành 14. [有志竟成] hữu chí cánh thành 15. [落成] lạc thành 16. [弄巧成拙] lộng xảo thành chuyết 17. [玉成] ngọc thành 18. [作成] tác thành 19. [贊成] tán thành 20. [造成] tạo thành 21. [成功] thành công 22. [成立] thành lập 23. [成果] thành quả 24. [成親] thành thân 25. [成熟] thành thục 26. [成績] thành tích 27. [成算] thành toán 28. [成全] thành toàn 29. [成就] thành tựu 30. [成員] thành viên 31. [十成] thập thành 32. [天成] thiên thành 33. [無梁不成] vô lương bất thành, phản thâu... 34. [促成] xúc thành