e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 61 心 tâm [12, 15] U+6194
Show stroke order tiều
 qiáo
♦§ Xem tiều tụy .


1. [憔悴] tiều tụy