e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 61 心 tâm [8, 12] U+60E1
24801.gif
Show stroke order ác, ố, ô
 è,  wù,  wū
♦(Danh) Tội lỗi, lỗi lầm, hành vi không tốt. ◎Như: tội ác điều xấu gây nên tội. ◇Dịch Kinh : Quân tử dĩ át ác dương thiện (Đại hữu quái ) Bậc quân tử đè nén việc ác dữ, đề cao việc tốt lành.
♦(Danh) Bệnh tật. ◇Tả truyện : Thổ bạc thủy thiển, kì ác dị cấu , (Thành Công lục niên ) Đất cạn nước nông, bệnh tật ở đó dễ gặp phải.
♦(Danh) Vật dơ bẩn, sự dơ bẩn. ◇Tả truyện : Thổ hậu thủy thâm, cư chi bất tật, hữu Phần quái dĩ lưu kì ác , , (Thành Công lục niên ) Đất dày nước sâu, ở đó không bệnh tật, có sông Phần trôi đi những cái dơ bẩn.
♦(Danh) Phân, cứt. ◇Hiếu nghĩa truyện : Mẫu hoạn bạo lị, Dực vị trúng độc, toại thân thường ác , , (Điền Dực truyện ) Mẹ mắc bệnh lị gấp dữ, (Điền) Dực cho là trúng độc, bèn tự mình nếm phân.
♦(Hình) Độc, dữ, không tốt. ◎Như: ác phụ người đàn bà xấu xa, không lương thiện.
♦(Hình) Xấu. ◎Như: ác tướng tướng xấu, ác thanh tiếng xấu.
♦(Hình) Thô xấu. ◇Luận Ngữ : Sĩ chí ư đạo, nhi sỉ ác y ác thực giả, vị túc dữ nghị dã , , (Lí nhân ) Kẻ sĩ chuyên tâm vào đạo, mà còn hổ thẹn vì áo xấu cơm thô, thì chưa đủ để cùng bàn luận được.
♦Một âm là . (Động) Ghét, chán. ◎Như: khả ố đáng ghét. ◇Luận Ngữ : Ố cư hạ lưu nhi san thượng giả (Dương Hóa ) Ghét kẻ ở dưới mà hủy báng người trên.
♦(Động) Xúc phạm, mạo phạm, làm cho nổi giận. ◇Thủy hử truyện : Ngã nhân ố liễu Cao Thái Úy sanh sự hãm hại, thụ liễu nhất tràng quan ti, thích phối đáo giá lí , , (Đệ thập hồi) Ta vì xúc phạm Cao Thái Úy nên bị kiếm chuyện hãm hại, bị xử án ở ti quan phải thích chữ vào mặt rồi đày tới đây.
♦(Động) Sợ hãi. ◇Hàn Phi Tử : Sử nhân bất y bất thực, nhi bất cơ bất hàn, hựu bất ố tử, tắc vô sự thượng chi ý 使, , (Bát thuyết ) Làm cho người không có áo, không có cơm ăn, mà không đói không lạnh, cũng không sợ chết.
♦(Động) Hủy báng, gièm pha.
♦(Danh) Xấu hổ. ◎Như: tu ố chi tâm lòng hổ thẹn.
♦Một âm là ô. (Thán) Ồ, ô, ôi. ◎Như: ô thị hà ngôn dã ồ, thế là lời nói gì vậy?
♦(Phó) Sao, làm sao, thế nào. ◇Tả truyện : Nhĩ ấu, ô thức quốc? , (Chiêu Công thập lục niên ) Ngươi còn nhỏ, làm sao hiểu việc nước?
♦(Phó) Đâu, ở đâu. ◇Mạnh Tử : Cư ô tại? nhân thị dã; lộ ô tại? nghĩa thị dã , ; , (Vạn Chương thượng ) Nhà ở tại đâu? là điều nhân vậy; đường đi đâu? là điều nghĩa vậy.


1. [惡報] ác báo 2. [惡感] ác cảm 3. [惡戰] ác chiến 4. [惡終] ác chung 5. [惡棍] ác côn 6. [惡名] ác danh 7. [惡道] ác đạo 8. [惡徒] ác đồ 9. [惡德] ác đức 10. [惡寒] ác hàn 11. [惡化] ác hóa 12. [惡有惡報] ác hữu ác báo 13. [惡口] ác khẩu 14. [惡劣] ác liệt 15. [惡魔] ác ma 16. [惡夢] ác mộng 17. [惡逆] ác nghịch 18. [惡業] ác nghiệp 19. [惡孽] ác nghiệt 20. [惡言] ác ngôn 21. [惡人] ác nhân 22. [惡念] ác niệm 23. [惡貫滿盈] ác quán mãn doanh 24. [惡鬼] ác quỷ 25. [惡作] ác tác 26. [惡作劇] ác tác kịch 27. [惡心] ác tâm, ố tâm 28. [惡習] ác tập 29. [惡疾] ác tật 30. [惡聲] ác thanh 31. [惡草] ác thảo 32. [惡少] ác thiếu 33. [惡食] ác thực 34. [惡子] ác tử 35. [惡歲] ác tuế 36. [惡意] ác ý 37. [惡衣惡食] ác y ác thực 38. [陰惡] âm ác 39. [隱惡揚善] ẩn ác dương thiện 40. [遏惡揚善] át ác dương thiện 41. [改惡從善] cải ác tòng thiện 42. [刁惡] điêu ác 43. [同惡相濟] đồng ác tương tế 44. [同惡相助] đồng ác tương trợ 45. [凶惡] hung ác 46. [可惡] khả ố 47. [二惡英] nhị ác anh 48. [作惡] tác ác 49. [十惡] thập ác 50. [厭惡] yếm ố