e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 60 彳 xích [5, 8] U+5F81
24449.gif
Show stroke order chinh, trưng
征, 徵  zhēng
♦(Động) Đi xa. ◎Như: viễn chinh đi xa.
♦(Động) Đánh, dẹp. ◎Như: chinh phạt đem binh đánh giặc, nam chinh bắc chiến đánh nam dẹp bắc. ◇Vương Hàn : Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi , (Lương Châu từ ) Say nằm ở sa trường xin bạn đừng cười, Xưa nay chinh chiến mấy người về.
♦(Động) Trưng thu, lấy thuế. ◎Như: chinh phú lấy thuế, chinh thuế thu thuế.
♦(Động) Tranh đoạt. ◇Mạnh Tử : Thượng hạ giao chinh lợi, nhi quốc nguy hĩ , (Lương Huệ Vương thượng ) Trên dưới cùng tranh đoạt lợi, thì nước nguy vậy.
♦(Danh) Thuế. ◇Mạnh Tử : Hữu bố lũ chi chinh, túc mễ chi chinh, lực dịch chi chinh , , (Tận tâm hạ ) Có thuế về vải vóc, thuế về thóc gạo, thuế bằng lao dịch.
♦(Danh) Họ Chinh.
♦§ Giản thể của .


1. [征鞍] chinh an 2. [征戰] chinh chiến 3. [征鴻] chinh hồng 4. [征帆] chinh phàm 5. [征伐] chinh phạt 6. [征夫] chinh phu 7. [征婦] chinh phụ 8. [征服] chinh phục 9. [征討] chinh thảo 10. [征戍] chinh thú 11. [征收] chinh thu 12. [征稅] chinh thuế 13. [親征] thân chinh 14. [出征] xuất chinh