e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 59 彡 sam [4, 7] U+5F62
24418.gif
Show stroke order hình
 xíng
♦(Danh) Thân thể, thật thể. ◎Như: hữu hình có hình thể, vô hình không có hình thể, hình ảnh bất li như (thân) hình với bóng (không lìa).
♦(Danh) Dáng, vẻ. ◎Như: viên hình hình tròn, hình thái dáng vẻ bên ngoài, hình dong dung nhan, vẻ mặt.
♦(Danh) Trạng huống. ◎Như: tình hình tình trạng.
♦(Danh) Địa thế. ◎Như: địa hình , hình thế . ◇Sử Kí : Tần, hình thắng chi quốc, đái san chi hiểm , , (Cao Tổ bổn kỉ ) Tần là một nước có hình thế hiểm trở, có núi bao quanh như cái đai.
♦(Động) Lộ ra, biểu hiện. ◎Như: hữu ư trung hình ư ngoại có ở trong hiện ra ngoài, hỉ hình ư sắc niềm vui lộ trên nét mặt.
♦(Động) Cấu thành, biến thành. ◇Quản Tử : Duy hữu đạo giả, năng bị hoạn ư vị hình dã, cố họa bất manh , , (Mục dân ) Chỉ bậc đạt đạo, biết phòng ngừa từ khi hoạn nạn chưa thành hình, cho nên tai họa không nẩy ra.
♦(Động) Miêu tả, diễn tả. ◎Như: hình dung miêu tả, nan dĩ hình ư bút mặc khó diễn tả bằng bút mực.
♦(Động) So sánh, đối chiếu. ◎Như: tương hình kiến truất so nhau thấy kém cỏi.


1. [隱形] ẩn hình 2. [八角形] bát giác hình 3. [整形] chỉnh hình 4. [弓形] cung hình 5. [鳩形鵠面] cưu hình hộc diện 6. [遺形] di hình 7. [地形] địa hình 8. [形容盡致] hình dong tận trí 9. [形式] hình thức 10. [形象] hình tượng 11. [六角形] lục giác hình 12. [原形] nguyên hình 13. [卵形] noãn hình 14. [三角形] tam giác hình 15. [三稜形] tam lăng hình 16. [情形] tình hình 17. [無形中] vô hình trung