e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 57 弓 cung [0, 3] U+5F13
24339.gif
Show stroke order cung
 gōng
♦(Danh) Cái cung. ◎Như: cung tiễn cung tên. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Trương Phi đái trụ mã, niêm cung đáp tiễn, hồi xạ Mã Siêu , , (Đệ nhất hồi ) Trương Phi dừng ngựa, lấy cung gắn tên, quay mình bắn Mã Siêu.
♦(Danh) Số đo đất, sáu xích thước là một cung , tức là một bộ , 360 bộ là một dặm, 240 bộ vuông là một mẫu. ◎Như: bộ cung cái thước đo đất, cung thủ người đo đất.
♦(Danh) Họ Cung.
♦(Động) Cong lại. ◎Như: cung yêu cong lưng.


1. [杯弓蛇影] bôi cung xà ảnh 2. [弓裘] cung cừu 3. [弓形] cung hình 4. [弓弩] cung nỗ 5. [弓矢] cung thỉ 6. [傷弓之鳥] thương cung chi điểu