e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 50 巾 cân [8, 11] U+5E37
Show stroke order duy
 wéi
♦(Danh) Màn che, trướng. ◎Như: xa duy màn xe, duy mạc màn trướng, duy bạc bất tu ô uế dâm dật (duybạc đều là màn ngăn che, ý nói trong ngoài không được sửa trị nghiêm túc).