e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 46 山 sơn [8, 11] U+5D19
Show stroke order luân
 lún
♦(Danh) Côn Luân tên núi.


1. [拿破崙] nã phá luân