e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 46 山 sơn [8, 11] U+5D11
Show stroke order côn
 kūn
♦(Danh) Côn Lôn núi Côn Lôn.


1. [崑岡] côn cương 2. [崑山] côn sơn