e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 44 尸 thi [12, 15] U+5C64
23652.gif
Show stroke order tằng
 céng
♦(Danh) Nhà nhiều tầng. ◎Như: kim tằng nhà lầu vàng. ◇Lưu Hiếu Xước : Châu điện liên vân, Kim tằng huy cảnh 殿, (Tê ẩn tự bi ).
♦(Danh) Cấp, bậc, tầng. ◎Như: giai tằng tầng lớp, thượng tằng xã hội giai cấp trên trong xã hội.
♦(Danh) Lượng từ đơn vị: tầng, lớp. ◎Như: ngũ tằng lâu phòng nhà lầu năm tầng, lưỡng tằng pha li hai lớp kính.
♦(Hình) Chồng chất. ◎Như: tằng loan điệp chướng đèo núi chập chùng.
♦(Phó) Trùng điệp, không ngừng. ◎Như: tằng xuất bất cùng hiện ra không dứt. ◇Nguyễn Du : Thanh sơn lâu các nhất tằng tằng (Thương Ngô Trúc Chi ca ) Lầu gác trên núi xanh tầng này nối tầng khác.


1. [高層] cao tằng 2. [地層] địa tằng 3. [下層] hạ tằng 4. [上層] thượng tằng