e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 40 宀 miên [9, 12] U+5BCC
23500.gif
Show stroke order phú
 fù
♦(Hình) Giàu. ◎Như: phú dụ giàu có.
♦(Hình) Dồi dào. ◎Như: văn chương hoành phú văn chương rộng lớn dồi dào.
♦(Hình) Mạnh khỏe, tráng thịnh. ◎Như: phú niên tuổi mạnh khỏe.
♦(Danh) Của cải, tiền bạc. ◎Như: tài phú của cải.
♦(Danh) Họ Phú.
♦(Động) Làm cho giàu có. ◎Như: phú quốc cường binh làm cho nước giàu quân mạnh. ◇Luận Ngữ : Nhiễm Hữu viết: Kí thứ hĩ, hựu hà gia yên? Viết: Phú chi : , ? : (Tử Lộ ) Nhiễm Hữu hỏi: Dân đông rồi, phải làm gì thêm? (Khổng Tử) đáp: Làm cho dân giàu.


1. [阿富汗] a phú hãn 2. [殷富] ân phú 3. [貧富不均] bần phú bất quân 4. [暴富] bạo phú 5. [巨富] cự phú 6. [多文為富] đa văn vi phú 7. [富裕] phú dụ 8. [富有] phú hữu 9. [致富] trí phú 10. [為富不仁] vi phú bất nhân