e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 37 大 đại [6, 9] U+5950
Show stroke order hoán
 huàn
♦(Hình) Rực rỡ, văn vẻ.
♦(Hình) Thịnh đại, nhiều, đông.
♦(Hình) Nhàn hạ, tự đắc. ◎Như: bạn hoán ung dung tự đắc.
♦(Danh) Họ Hoán.