e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 37 大 đại [5, 8] U+5949
22857.gif
Show stroke order phụng, bổng
 fèng
♦(Động) Dâng lên (người bề trên). ◇Hàn Phi Tử : Sở nhân Hòa Thị đắc ngọc phác Sở san trung, phụng nhi hiến chi Lệ Vương , (Hòa Thị ) Người nước Sở là Hòa Thị lấy được ngọc phác ở trong núi Sở, dâng lên biếu vua (Chu) Lệ Vương.
♦(Động) Kính biếu, hiến. ◇Chu Lễ : Tự ngũ đế, phụng ngưu sinh , (Địa quan , Đại tư đồ ) Cúng tế ngũ đế, hiến bò làm lễ vật.
♦(Động) Kính vâng, kính nhận (mệnh ý của người trên). ◎Như: phụng mệnh vâng lệnh, phụng dụ kính tuân lời ban bảo.
♦(Động) Hầu hạ. ◎Như: phụng dưỡng hầu hạ chăm sóc, phụng thân hầu hạ cha mẹ.
♦(Động) Tôn, suy tôn. ◇Lưu Nghĩa Khánh : Tần mạt đại loạn, Đông Dương Nhân dục phụng Anh vi chủ , (Thế thuyết tân ngữ , Hiền viện ) Cuối đời nhà Tần loạn lớn, Đông Dương Nhân muốn tôn Anh làm chúa.
♦(Động) Tin thờ, tín ngưỡng. ◎Như: tín phụng Phật giáo tin thờ đạo Phật.
♦(Động) Cúng tế. ◇Bắc sử : Tử tôn thế phụng yên (Mục Sùng truyện ) Con cháu đời đời cúng tế.
♦(Động) Theo, hùa. ◇Nho lâm ngoại sử : Vãn sanh chỉ thị cá trực ngôn, tịnh bất khẳng a du xu phụng , (Đệ thập hồi) Vãn sinh chỉ là người nói thẳng, quyết không chịu a dua xu phụ.
♦(Danh) Họ Phụng.
♦(Phó) Dùng làm kính từ. ◎Như: phụng khuyến xin khuyên, phụng bồi kính tiếp, xin hầu.
♦Một âm là bổng. (Danh) Lương bổng của quan lại. § Đời xưa dùng như chữ bổng . ◇Hán Thư : Kim tiểu lại giai cần sự nhi bổng lộc bạc, dục kì vô xâm ngư bách tính, nan hĩ 祿, , (Tuyên đế kỉ ) Nay quan lại nhỏ đều làm việc chăm chỉ mà lương bổng ít, muốn họ không bóc lột trăm họ, khó thay.


1. [祗奉] chi phụng 2. [供奉] cung phụng 3. [承奉] thừa phụng