e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 24 十 thập [6, 8] U+5353
21331.gif
Show stroke order trác
 zhuō
♦(Hình) Cao siêu, xuất chúng. ◎Như: trác thức kiến thức cao vượt, trác tuyệt tuyệt trần, kiệt xuất.
♦(Phó) Sừng sững. ◇Luận Ngữ : Như hữu sở lập, trác nhĩ , (Tử Hãn ) Như có cái gì đứng sừng sững (trước mặt).
♦(Danh) Cái đẳng, cái bàn. § Thông trác .
♦(Danh) Họ Trác.


1. [卓異] trác dị 2. [卓然] trác nhiên 3. [卓錫] trác tích 4. [卓越] trác việt