e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 18 刀 đao [11, 13] U+527F
Show stroke order tiễu
 jiǎo,  chāo
♦Cũng dùng như chữ .


1. [剿除] tiễu trừ