e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 18 刀 đao [4, 6] U+520E
Show stroke order vẫn
 wěn
♦(Động) Đâm cổ. ◎Như: tự vẫn tự lấy dao đâm vào cổ. ◇Sử Kí : Nãi tự vẫn nhi tử (Hạng Vũ bổn kỉ ) (Hạng Vương) bèn tự đâm cổ chết.