e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 12 八 bát [8, 10] U+517C
20860.gif
Show stroke order kiêm
 jiān
♦(Động) Chiếm lấy, thôn tính. ◇Lục Chí : Phú giả kiêm địa sổ vạn mẫu, bần giả vô dong túc chi cư , (Quân tiết phú thuế ) Kẻ giàu chiếm đất hàng vạn mẫu, người nghèo không có đủ chỗ để ở.
♦(Đồng) Gồm cả. ◎Như: kiêm chức giữ thêm chức khác, phụ kiêm mẫu chức làm cha lại còn kèm thêm phận sự của người mẹ.
♦(Động) Gấp bội, vượt hơn. ◎Như: kiêm trình cản lộ đi gấp vượt nhanh. ◇Luận Ngữ : Cầu dã thối, cố tiến chi. Do dã kiêm nhân, cố thối chi 退, . , 退 (Tiên tiến ) Anh Cầu rụt rè nhút nhát, nên (ta) thúc cho tiến tới. Anh Do vượt hơn người, nên (ta) phải kéo lùi lại.
♦(Phó) Cùng lúc, đồng thời. ◎Như: kiêm cố đồng thời chú ý nhiều mặt, kiêm bị đồng thời cụ bị.
♦(Phó) Hết cả, hoàn toàn, khắp. ◇Lí Tư : Kiêm thính vạn sự (Cối Kê khắc thạch ) Nghe hết cả mọi sự.


1. [兼愛] kiêm ái 2. [兼領] kiêm lĩnh 3. [兼任] kiêm nhiệm 4. [兼管] kiêm quản 5. [兼并] kiêm tính 6. [兼味] kiêm vị