e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 9 人 nhân [10, 12] U+5099
20633.gif
Show stroke order bị
 bèi
♦(Động) Dự sẵn, xếp đặt trước. ◎Như: chuẩn bị , dự bị .
♦(Hình) Đầy đủ, chu đáo. ◇Sử Kí : Ngô sở dĩ đãi Hầu Sanh giả bị hĩ, thiên hạ mạc bất văn , () Ta đối đãi Hậu Sinh thật chu đáo, thiên hạ không ai không biết.
♦(Phó) Hết cả, hoàn toàn. ◇Lễ Kí : Nãi mệnh trủng tể, nông sự bị thu , (Nguyệt lệnh ).
♦(Danh) Thiết trí. ◎Như: trang bị .


1. [備案] bị án 2. [備考] bị khảo 3. [備數] bị số 4. [備位] bị vị 5. [備員] bị viên 6. [警備] cảnh bị 7. [求全責備] cầu toàn trách bị 8. [整備] chỉnh bị 9. [准備] chuẩn bị 10. [準備] chuẩn bị 11. [具備] cụ bị 12. [戒備] giới bị 13. [完備] hoàn bị 14. [充備] sung bị 15. [設備] thiết bị 16. [全備] toàn bị 17. [儲備] trữ bị, trừ bị