e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 9 人 nhân [8, 10] U+5009
20489.gif
Show stroke order thương, thảng
 cāng
♦(Danh) Chỗ để tồn trữ các loại cốc. ◎Như: mễ thương đụn thóc gạo.
♦(Danh) Kho, vựa. ◎Như: hóa thương kho hàng, diêm thương vựa muối. ◇Pháp Hoa Kinh : Kì chư thương khố, tất giai doanh dật , (Tín giải phẩm đệ tứ ) Các kho vựa của người ấy, thảy đều đầy tràn.
♦(Danh) Khoang thuyền. § Thông thương .
♦(Danh) Họ Thương. ◎Như: Thương Cát .
♦(Hình) Xanh. § Thông thương . ◇Lễ Kí : Giá thương long, tái thanh kì , (Nguyệt lệnh ) Cưỡi rồng xanh, mang cờ lam.
♦Một âm là thảng. (Phó) § Xem thảng thốt .
♦(Phó) § Xem thảng hoàng .


1. [倉皇] thảng hoàng 2. [倉卒] thảng thốt