e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 9 人 nhân [5, 7] U+4F5B
20315.gif
Show stroke order phật, phất, bột, bật
 fó,  fú
♦(Danh) Dịch âm tiếng Phạn "buddha", nói đủ là Phật đà , bậc tu đã tới cõi giác ngộ hoàn toàn, lại giáo hóa cho người được hoàn toàn giác ngộ. Tín đồ tôn xưng người sáng lập Phật giáo Thích Ca Mâu Ni Phật .
♦(Danh) Theo Phật giáo, chỉ người tu hành viên mãn. ◇Lâu Thược : Nhữ kí tố liễu tri huyện, cánh vọng tố Phật da? , (Khương tử khiêm dĩ thí ấp chung li thỉnh ích ) Ông đã làm tri huyện rồi, còn mong tu làm Phật nữa à?
♦(Danh) Tỉ dụ người từ bi.
♦(Danh) Phật học, Phật giáo.
♦(Danh) Tượng Phật.
♦(Danh) Kinh Phật. ◇Lâu Thược : Thối dĩ quán châu tụng Phật 退 (Khương tử khiêm dĩ thí ấp chung li thỉnh ích ) Lui về lần hạt chuỗi tụng (kinh) Phật.
♦(Danh) Phật lang dịch âm chữ "franc", quan tiền Pháp.
♦Một âm là phất. § Thông phất .
♦Một âm là bột. § Thông bột .
♦Một âm là bật. § Thông bật .


1. [阿彌陀佛] a di đà phật 2. [抱佛脚] bão phật cước 3. [急時抱佛腳] cấp thì bão phật cước 4. [仿佛] phảng phất 5. [佛境] phật cảnh 6. [佛州] phật châu 7. [佛佗] phật đà 8. [佛誕日] phật đản nhật 9. [佛堂] phật đường 10. [佛家] phật gia 11. [佛教] phật giáo 12. [佛戒] phật giới 13. [佛海] phật hải 14. [佛口蛇心] phật khẩu xà tâm 15. [佛經] phật kinh 16. [佛老] phật lão 17. [佛門] phật môn 18. [佛日] phật nhật 19. [佛法] phật pháp 20. [佛法僧] phật pháp tăng 21. [佛果] phật quả 22. [佛國] phật quốc 23. [佛剎] phật sát 24. [佛心] phật tâm 25. [佛心宗] phật tâm tông 26. [佛土] phật thổ, phật độ 27. [佛手] phật thủ 28. [佛樹] phật thụ 29. [佛祖] phật tổ 30. [佛子] phật tử 31. [送佛送到西天] tống phật tống đáo tây thiên