e-hvtd v2.0 (9175)

見背 kiến bội
♦Chết, qua đời. § Lời tôn kính dùng đối với cha mẹ. ◇Tô Mạn Thù : Từ mẫu kiến bội (Đoạn hồng linh nhạn kí ) Từ mẫu đã qua đời.