e-hvtd v2.0 (9175)

囷京 khuân kinh
♦Kho lương. ◇Vương Trinh : Thủ chế dị khuân kinh, Sơ bằng tử tượng thành , (Cốc hạp ).